Specialefterskolerne Kontakt

Specialefterskolerne

Ulstrup


Ulstrup Efterskole er en praktisk, prøvefri efterskole for bogligt svage, og unge med særligt behov i alderen fra 14-18 år. Størstedelen af eleverne kommer fra folkeskolens specialklasser, nogle har gået i almindelig klasse med støtte i form af specialundervisning eller med støttelærer.

Vi er en efterskole med plads til 60 elever. Undervisningen strækker sig over 43 uger inklusiv lejrskole og ekskursioner. Man kan være elev på skolen i 2 år.


Undervisningen

Undervisningen foregår på værksteder, og er en kombination af teori og praksis. Den tager udgangspunkt i den enkelte elevs muligheder og evner. Holdene er på 5-6 elever. Det meste af undervisningen foregår på fire værksteder. Dansk og regning indgår som naturlige arbejdsredskaber.

Vi lægger vægt på:

At skabe et trygt sted
at lære, arbejde, og bo.
At eleverne føler ansvar for fællesskabet.
At eleverne føler ansvar for sig selv.
Gennem samvær med andre unge som har forskellige former for vanskeligheder,
hjælper vi eleven til at finde og udnytte sine egne muligheder.

Boform Eleverne bor sammen i fire huse med to til fire på hvert værelse. Til hvert hus er der knyttet tre huslærere, som har den primære kontakt til eleven og forældre. Eleverne foretager den daglige rengøring af værelserne og huset. Desuden deltager de i den daglige madlavning, rengøring og vedligeholdelse af skolen. De lærer derigennem nogle af de færdigheder, der er nødvendige for at kunne klare sig selv.
Ulstrup er en røgfri skole.

Sofie Rifbjerg Efterskole


Sofie Rifbjerg efterskole er en skole for unge med særlige undervisningsbehov. Det er en skole for dig, der har svært ved at følge med i undervisningen på en normal skole.
Det er vores mål, at du får en positiv oplevelse af dine egne kræfter og evner, og at du har en tryg dagligdag, hvor der er lagt vægt på din personlige udvikling og støtte.
På sofie Rifbjerg Efterskole møder du andre unge som dig, og får venner for livet.På Sofie Rifbjerg Efterskole tilbyder vi en undervisningsform, som imødekommer og tilgodeser elever med særlige behov inden for specialundervisning.

Af samme grund er Sofie Rifbjerg Efterskole en prøvefri specialefterskole (9.kl. FSA kan dog tilvælges), og vi giver eleverne et fristed, i forhold til de formelle krav der stilles andre steder.
På Sofie Rifbjerg Efterskole er undervisningen, forventninger og krav tilpasset elevernes individuelle udviklingsniveau og funktionsniveau.
Vi giver således eleverne rig mulighed for at komme videre og udvikle sig, via socialt samvær med jævnaldrende unge, og vi tilbyder særligt tilrettelagt undervisning i kreative og praktiske projekter og linjer


Undervisningen

Hovedvægten i undervisningen lægges i praktiske liniefag som:

Metal og træværksted

Cykel og knallertreparation

Kreativt værksted

Musik

Wellness (lær at sætte hår, om makeup, mode og hudpleje)

IT (pc-kørekort, billedredigering, 3D tegning mm)

Techno og Beats (hiphop, rap og techno på computer)

Natur (hvor planterne gror og dyrene bor)

Jagttegnsundervisning

Ridning

Idræt

Opholdet på skolen kan strække sig fra et til tre år:
1. år: – ”almindeligt” efterskoleophold
2. år: – boundervisning eller ”almindeligt” efterskoleophold
3. år: – boundervisning og udslusning

Det er muligt at tage dele af en STU (særligt tilrettelagt uddannelse) på Sofie Rifbjerg Efterskole
De boglige fag som dansk, matematik, engelsk, historie og geografi, har også deres plads på skemaet. I disse fag bliver du undervist på dit niveau, og du vælger selv, om du vil afslutte med en 9.kl. afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk.
Vi har også en god tradition for at spille fodbold, tage i svømmehallen og at tage på skilejrtur til Sverige.

Giv dig selv en chance og få nye muligheder på Sofie Rifbjerg Efterskole.


Stubbekøbing Efterskole


Stubbekøbing Efterskole er en lille efterskole med plads til 55 elever. Skolen er for elever fra 8. årgang og opefter. Stubbekøbing Efterskole har et kristent værdigrundlag, og optager alle elever uanset tro.

II praksis er eleverne ofte på skolen i flere år, og det er ikke usædvanligt med både 11. og 12. årgang grundet en sen udvikling.
Målgruppen er elever med særlige behov, generelle indlæringsvanskeligheder eller sent udviklede.
I praksis kan det være elever, der:

-har generelle indlæringsvanskeligheder
-ASF (autismespektrumforstyrrelser)
-små medfødte eller erhvervede hjerneskader
-ADHD i et omfang, der ikke ødelægger fællesskabet og hverdagen på skolen
-har haft hårde odds imod sig i barndommen, der har ødelagt selvtilliden
-andre diagnoser eller syndromer
-et fysisk handicap/kørestolsbruger i kombination med indlæringsvanskeligheder


Samarbejde

For at efterskoleopholdet får det mest optimale udbytte, kræves det, at skole-hjem samarbejdet er velfungerende, i form af regelmæssig kontakt. Den enkelte elev har derfor en kontaktlærer, som sammen med skolens ledelse varetager denne funktion.
Er hjemkommunen involveret i egenbetalingen, laves der individuelle aftaler for kontakten. Skolen indgår i uddannelsesplanen for den enkelte elev i form af vejledning, opfølgning og evt. efterværn af den enkelte elev.

Særlige forhold

Skolen er prøvefri. Som afslutning på et skoleår modtager en elev et resursebevis, der kan bruges fremadrettet.
Flere elever får regelmæssigt medicin, hvilket håndteres efter gældende regler og uddeles af skolens personale. 

Som et særligt tilbud til anden-års elever er der mulighed for et botræningstilbud. For 25 af eleverne vil det være i et af de fire huse, som tidligere har fungeret som funktionærboliger. I hver hus er der plads til 6-7 elever. De øvrige anden-års elever bor på skolen og har botræning i en lejlighed, der er indrettet til formålet.


Efterskolen Østergård


Skolens værdier

▪RESPEKT Vi agerer respektfuldt i enhver sammenhæng: elever, forældre, kolleger, samarbejdspartnere, fag og arbejdsplads.

▪TRYGHED Vi skaber tryghed og yder omsorg. Den er forudsætningen for læring og høj grad af tillid.

▪ANSVAR Vi tager ansvar for skolens omdømme, resultater, udvikling og professionelle niveau.

▪LIGEVÆRD Vi ser alle som værdifulde og uundværlige.

Pædagogik

Pædagogisk målsætning: 

Det er et væsentligt mål at skabe trygge rammer, hvor hver enkelt elev kan udvikle sin personlighed og identitet.

En stor del af eleverne har tidligere haft en skolegang præget af nederlag og isolation. Derfor ydes en stor indsats for at skabe et ligeværdigt og anerkendende miljø, der netop giver eleverne muligheder for at få venner og succesfyldte oplevelser.

 Eleverne bliver præsenteret for et samvær med andre elever og medarbejdere, der viser interesse og hensynsfuldhed, men som også stiller krav til den enkeltes egen indsats for at bidrage til fællesskabet. Forventningen om et positivt sprog og en hensynsfuld omgangsform er medvirkende til at skabe dette for eleverne konstruktive miljø.

Undervisningen

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og muligheder, den har et almendannende og personlighedsudviklende sigte.

 Undervisningen har til mål:

at eleverne i et trygt og struktureret læringsmiljø vedligeholder erhvervet viden samt opbygger sig ny viden og erfaring. Den viden og erfaring skal give eleverne bedre mulighed for at indgå i et socialt liv - også uden for efterskolens rammer.
- at udvikle større selvstændighed, selvværd og selvtillid, hvilket der grundlæggende arbejdes med i al undervisning, fritid og samvær med eleverne.

at eleverne viser ansvarlighed overfor sig selv og andre, så de oplever en samhørighedsfølelse med omgivelserne. Eleverne hjælpes til at forstå, at man hver især er en del af en helhed, og at man selv har en del af ansvaret for, at forskellige former for samvær fungerer.

 

Kontinuerligt gennem skoleforløbet opsættes i fællesskab med eleven individuelle målsætninger, som justeres løbende i takt med elevens udvikling. Målsætningerne omhandler såvel undervisningsmæssige som personlige forhold.

 

Waldemarsbo EfterskoleWaldemarsbo er en 37 år gammel uafhængig specialefterskole.

Waldemarsbo er mangeårigt medlem af Foreningen Ligeværd og tilslutter sig foreningens formålsparagraf: "- at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder.

Skoleudvikling

Waldemarsbo deltager i forskellige projekter til udvikling og styrkelse af skolen. Vi er med i projekt "God uddannelse til alle”, der er 30 skoler og uddannelsessteder indenfor Skolesammenslutningen Ligeværd, der har specialiseret sig i uddannelsesvalg og -muligheder for elever med særlige læringsforudsætninger. Projektet har i mange år specialiseret sig  i at uddanne elever med særlige læringsforudsætninger, og den erfaring og viden, der er udviklet i mange år, vil man gerne dele med resten af det ordinære uddannelsessystem, således at man kan bidrage til et stadigt mere humant og demokratisk samfund.

Waldemarsbo er desuden med i København Kommunes projekt  ”Plads til alle”

Målet med ”Plads til alle”er at skabe autismevenlige miljøer, så unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) kan inkluderes på en række efterskoler og husholdningsskoler.

Elevgruppen

Vores elevgruppe består af elever med og uden diagnoser som f.eks. inden for autisme spektret, asperger, adhd, add samt elever med specifikke eller generelle vanskeligheder i forbindelse med læring. Vi optager elever, som vi forventer kan lære at indgå i et fællesskab og elever der respekterer, at vi alle har ret til at være forskellige.

Pædagogikken
Vores pædagogik bygger på Howard Gardner’s teorier om flere intelligenser, ud fra en tro på, at den eneste måde at stimulere desillusionerede unge menneskers lyst til at lære, er ved at opbygge deres selvværdsfølelse. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer. Hver enkelt elev testes i en PAS test, hvor elevens læringsstil, kompetencer og udviklingsområder klarlægges.

Waldemarsbo Efterskole har en sund profil: Vi spiser sundt og vi motionerer hver dag.
Rygning er ikke tilladt

Undervisningen

Linjefagene og basisfagene er det bærende element i undervisningen. Eleverne får i løbet af skoleåret mulighed for at vælge 2 forskellige linjefag. I hver periode har eleverne således mulighed for at arbejde koncentreret med og fordybe sig i et særligt fagligt område. Basisfagene er delt op i fire niveauer i de boglige fag. Vi tilbyder folkeskolens afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk  til de eleverne, som det kan være relevant og realistisk for. Dette vurderes i optagelses-processen i samarbejde med forstander, forældre og elev. Her aftales der evt også en strategi for den enkelte elev,  at det måske kan være et projekt over et 2- årigt efterskoleforløb

Vi tilbyder linjefag i: (Kan variere i de to perioder vi har linjefag)

 Design & Håndværk

 Friluftsliv

 Grøn linje (plantedyrkning og pasning af grønne områder)

 Idræt

 Kunst

 Medie (Film og Foto)

 Natur & Dyr (vores dyrehold)

 Teater


Karise EfterskolePå Karise Efterskole har alle elever særlige læringsforudsætninger, herunder unge med læringsvanskeligheder, udviklingshæmning og autisme.

Vi tilrettelægger et læringsmiljø, hvor du vil møde dygtige og engagerede lærere, der med udgangspunkt i dine forudsætninger vil udfordre dig i en oplevelsesorienteret undervisning og gennem samvær i det store fællesskab. Vi tror på, at du lærer mere hvis du har gode venner på skolen. Vi skal nok hjælpe dig, hvis du synes, det er lidt svært at skabe og holde relationer.

Vi vægter musiske, kreative, kommunikative, kropslige og tværfaglige tilgange i undervisningen. Vi skaber rammerne for den tryghed og det nærvær, som vi tror på, er en forudsætning for et rigt og spændende ungdomsliv. Din personlige udvikling og identitetsdannelse er i fokus.

Vi stræber efter et samvær, der er bygget på gensidig respekt båret af ligeværd og tolerance. Al aktivitet på skolen tager afsæt i en anerkendende pædagogik, og sammen opsætter vi samværsregler rettet mod en mobbefri efterskole.

Undervisningen

Eleverne på Karise Efterskole organiseres i fire stamhold. (Stamhold nord består af en blandet gruppe elever. Stamhold syd består primært af elever indenfor autismespektret , mens stamhold vest og øst primært består af elever med udviklingshæmning).

På stamhold undervises der i de boglige fag(dansk, matematik og engelsk), samt tema og projektarbejde. Med et specialpædagogisk sigte vil der blive undervist med udgangspunkt i den enkeltes elevs forudsætninger. Som noget nyt tilbyder vi fra skoleåret 2015/16 mulighed for FSA for elever med forudsætninger derfor. På stamholdet har hver elev en ansvarslærer og der arbejdes derfor også med de sociale og personlige kompetencer.

På Linjefag udbyder vi over to perioder 6 spændende og attraktive fag. I hver periode har eleverne således mulighed for at arbejde koncentreret med og fordybe sig i et særligt fagligt område. Idræt er et obligatorisk fag for alle elever og ligger fast i skemaet hver tirsdag og torsdag eftermiddag.

Linjefagene på Karise Efterskole tager afsæt i det hele menneske, og derfor skal der i ethvert fag indgå elementer, der styrker eleverne intellektuelt, håndværksmæssigt og kunstnerisk. Disse tre erkendelsesområder udvikler gensidigt hinanden og sørger for, at eleverne styrkes, der hvor de er stærke og udfordres der, hvor det er svært, og de skal opleve, at verden er et spændende og forunderligt sted at være.

Ulstrup Sofie Rifbjerg Stubbekøbing Karise Waldemarsbo Østergård

Kort beskrivelse af skolerne

Til toppenTil toppenTil toppenTil toppenTil toppenTil toppen

Klik på "knapperne" for at læse mere om de enkelte skoler